Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Ref. Regjeringen.

Psykisk helse og livskvalitet

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Tysfjord ASVO har i samarbeid med kommunen arrangert folkehelseuka. Her fokuserer vi på folkehelse og arrangerer både seminarer og miniseminarer om folkehelse generelt og forebygging av livsstilsykdommer, samt kosthold og trening. 

Seminarene er åpent for alle og annonseres på vår hjemmeside / facebook / oppslag / Lokalavisa Nord Salten.

Program / Prográmma: