Formålsparagraf / Ulmmeparagráffaer

 

Selskapets formål er å drive arbeidstrening, praktisk opplæring, produksjon og tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å nyttegjøre seg det ordinære arbeidsmarkedet.

Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings og utviklingsprosess hos den enkelte slik at arbeids­takeren i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid på det normale arbeidsmarked. For de svakest fungerende må selskapet tilstrebe seg å gi varig vernet arbeid og aktivitetstilbud.

Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (helse og sosialetaten, arbeidskontor, trygdekontor og eventuelle andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig i lokalmiljøet.

 

Viddnudagá ájggomusla dåjmudit barggohárrjijdallamav, práktikalasj åhpådimev, buvtadimev ja dievnastus bargov, gånnå barggevæddjo li ulmujta gudi li fysihkalasj ja psykalasj fábmális ja iehtjáda gudi e máhte ávkástallat dábálasj barggosalljuj.

Bargo tjadá sihtap åvddedit oahppam- ja åvddånahttemprosessav juohkka ulmutja lunna navti váj bargge nav buoremus gå máhttelis jåvsåt dan ulmmáj váj máhttá barggat dábálasj barggosæljon. Viddnudáhka viertti ratjádit várjjalum barggo ja doajmmafálaldagájt daj rasjes doajmmididdjijda.

Viddnudágá oajvemus ulmme javlla viddnudáhka galgga, aktisattjat aktajn aktisasjbarggoguojmijn, bargadit navti vaj juohkka ájnnegasj ulmutja ålles viessomdille/iellemvidjura/iellemdille la nav jasska ja buorre vaj máhttelis bájkalasj sebrudagán.