Hvordan bli godkjent som lærebedrift

Vår arbeidsgiver organisasjon ASVL har laget denne informasjonen om hvordan man blir godkjent som lærebedrift

1: Har bedriften det som kreves av kompetanse?

 • Alle faglige ledere i bedriften skal ha gjennomført kurs i fylkeskommunens regi, 3 +2 dager
 • Det er ønskelig med spesialpedagogikk, pedagogikk, relevant høyskoleutdanning, etterutdanning i bedrift, videreutdanning eller relevante kurs
 • Det er ønskelig at faglig leder i ekstern samarbeidsbedrift får tilbud om fylkeskommunalt kurs

2: Dette kreves for å bli godkjent som lærebedrift

 • Bedriften må oppnevne faglig leder og dokumentere hennes/hans kvalifikasjoner. Det kreves fag/svennebrev, mesterbrev eller minimum seks års allsidig praksis i lærefaget.
 • Bedriften må ha produksjon, arbeidsoppgaver og utstyr som dekker læreplanmålene. Om nødvendig må produksjonen legges til rette slik at opplæringen dekker kompetansemålene i læreplanen.
 • Bedriften må lage en skriftlig intern plan for opplæringen. Planen må beskrive hvilke arbeidsoppgaver bedriften skal benytte for å oppnå kompetansemålene i læreplanen. Planen skal tilpasses den enkelte lærling.

3: Dette er bedriftens plikter overfor lærekandidaten

 • Bedriften må legge frem lærekontrakt til godkjenning hos fylkeskommunen.
 • Bedriften må inngå en skriftlig arbeidsavtale med lærlingen. Lærekontrakten godkjennes først når feltet om arbeidsavtale i lærekontrakten er fylt ut av lærebedriften.
 • Bedriften må gjennomføre og rapportere om læreforholdet i henhold til fylkeskommunens rutiner. Et eksempel er at bedriften rapporterer om at vurderingssamtaler er gjennomført, og om innholdet i samtalen.
 • Bedriften må melde lærekandidaten opp til kompetanseprøve ved læretidens utløp.

Dersom bedriften ikke har hatt lærekandidat de siste to årene, må bedriften regodkjennes. Bedriften kan miste godkjenning som lærebedrift ved gjentatte brudd på pliktene.

4: Dette må bedriften ha på plass av intern kvalitetssikring

 • Bedriften skal ha oversikt over faglige ledere i de enkelte fag.
 • Bedriften skal ha oversikt over hvilke instruktører som til enhver tid benyttes i opplæringen.
 • Bedriften skal, så langt det er mulig, oppnevne minst én representant fra arbeidstakerne som sammen med faglig leder sørger for at bedriften følger opp sine forpliktelser.
 • Bedriften skal ha minst én faglig leder/instruktør som har gjennomført grunnmodulkurs for faglige ledere og instruktører, og ha en ajourført oversikt over hvem i bedriften som har gjennomført kurset. Kurset skal gjennomføres i løpet av ett år etter at godkjenning som lærebedrift er gitt.
 • Bedriften skal ha rutiner for å melde fra til fylkeskommunen om vesentlige endringer som påvirker opplæringen (for eksempel avbrudd i læretiden, endringer av faglige ledere og lignende)
 • Bedriften skal ha en tidsplan for gjennomføring av vurderingssamtaler med lærling (minimum 1 gang pr halvår)

Ajourført dokumentasjon som viser at kravene over er oppfylt til enhver tid, må kunne forevises fylkeskommunen.