Klageadgang / gujddimmáhttelisvuohta

Bedriften ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk. Våre verdier og våre etiske retningslinjer bekrefter dette. I tillegg er en åpen bedriftskultur et viktig fundament i alt avtaleverk. Bedriften mener at en åpen bedriftskultur er det beste grunnlaget for en kontinuerlig forbedringsprosess.
Klageadgang er en selvsagt rettighet på bedriften.
Dersom arbeidstakere og arbeidssøkere ønsker å ta opp forhold de er misfornøyde med, skal dette så langt som mulig skje tjenestevei. En kan også si i fra til personer i virksomheten som har påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar for de spørsmål eller personer det gjelder. Kritikkverdige forhold som holdes skjult kan være skadelige for den enkelte arbeidssøker og kan bidra til å redusere bedriftens troverdighet.
Ansatte og arbeidssøkere har rett til å klage på forhold som man ikke er fornøyd med under arbeids- eller tiltaksforholdet.

Dette kan for eksempel være:

 • mangelfull faglig oppfølging og veiledning
 • manglende tillit til arbeidsleder eller jobbkonsulent
 • brudd på etiske retningslinjer
 • kritikkverdig adferd
 • dårlig psykososialt arbeidsmiljø
 • brudd på arbeidsmiljøloven
 • manglende arbeidsutstyr eller dårlig fysisk arbeidsmiljø

Klage kan rettes til:

 • Nærmeste leder, arbeidsleder jobbkonsulent eller kursansvarlig
 • Leder av ressurssenteret
 • Produksjonsleder
 • Verneombud
 • Tillitsvalgt
 • Medlemmer av ledergruppa
 • Daglig leder
 • For arbeidssøkere på tiltak eller kurs er Samarbeidsutvalget (SU) et alternativ som kan benyttes. I SU er bedriftens attføringsleder og NAV representert. Saksbehandler på NAV kan også være en naturlig part dersom en ønsker å ta opp forhold en er misfornøyd med.

Bedriften kan ta i mot klager på ulike måter:

 • På e-post via vår hjemmeside: www.tysfjordasvo.no eller direkte mail.
 • Skriftlig sendt pr. post eller levert i vår postkasse.
 • Skriftlig levert i «Ris & Ros»-kasse i vår resepsjon.

Daglig leder skal motta kopi av alle skriftlige klager og informeres om alle muntlige.
Alle ansatte på bedriften har plikt til å ta i mot og behandle klager på en profesjonell og konstruktiv måte.

Kontinuerlig forbedring er et mål for bedriften. Tilbakemeldinger og klager er viktige elementer i denne forbedringsprosessen.