Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring/innovasjon:

Ha kontinuerlig fokus på forbedringstiltak i produksjon enten for å forbedre arbeidsmetoder eller produkter (produktutvikling). Søke nye løsninger og muligheter for å dekke behov i nærområdet. Dette utfordrer ansatte, både med å legge til rette for brukers indre motivasjon i sitt daglige arbeid og involvere bruker i forbedringsprosesser/innovasjon (Kaufmann & Kaufmann, 2009).


System og syklus for kontinuerlig forbedring (kvalitetssirkelen):
Kvalitet i levering av velferdstjenester sikres gjennom systematisk evaluering som brukes for å forbedre tilbudet. Dette gjøres både på individuelt nivå (handlingsplaner) og på organisatorisk nivå (prosjektevalueringer). Dette utfordrer ansatte med å legge til rette for evaluering og forbedring i sitt daglige arbeid (Kaufmann & Kaufmann, 2009).


Prosjektplan

Vi har som mål å gjennomføre minst to forbedringsprosjektet årlig. Her finner du eksempel på prosjektplan

Referanse: Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. 4 red. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.