Langåsen / Lángásse

Gårdsnavnet Langåsen kan utledes fra de geografiske forholdene på plassen, hvor en lang åsrygg strekker seg over eiendommen. Langåsen ligger ved Kilvatet. Langåsen grenser i nord mot Kalvik over eidet mellom Botnvannet og Sanvannet. I sør går grensa mot Rørvik over “Draget” mellom Kilvannet og Forsålitvannet. I øst grenser Langåsen mot Forså, mens kommunegrensa mot Hamarøy utgjør gårdens vestre grense.
Langåsen var fram til 1818 en del av nabogården Forså. Som egen gård i begynnelsen, ble Langåsen drevet som gårdsbruk. I den første tiden som selvstendig gård, var den å regne som en gjennomgangsgård.(Hassel. Hentet 2016).
Tidlig på 1900-tallet kom John og Synnøve Johnsen til Langåsen og med dem reindrifta. Langåsen ligger midt i et viktig reinbeteland, der Kilvatnet er en viktig drivingsvei.
Et religiøst fellesskap.
Læstadianismen, som spredte seg i Tysfjord på slutten av 1800-tallet, var med på å bygge tette bånd mellom lokalbefolkninga. En ny vekkelsesbølge, som kom innover fjorden rundt 1900, fikk sterkt rotfeste i Langåsen. Samlingene var og er viktige begivenheter for de troende, og kombinasjonen av det religiøse- og det sosiale samværet tiltrakk seg deltakere fra hele Tysfjord. Ettersom Langåsen var en svært sentral gård før omlegginga av veien, ble det avholdt både andakter og høytidssamlinger her. Av den grunn ble storstua på gården utvidet i 1918-1919 slik at man kunne huse flere deltakere. Med det blei våningshuset i Langåsen et av de første forsamlingshusene i Tysfjord. De tre største samlingene forekom i januar i 1919, da man blant annet fikk besøk av Mikkel Pedersen og Anders Nilsen fra Leirelv, og i 1923 og 1924, da predikantene Viktor Bjørkmann og Petter Sitsi samlet så mange mennesker at man måtte ta i bruk låven for å få plass til alle. Etter dette ble det ikke avholdt flere storsamlinger på gården, men folket i Langåsen var godt representert ved samlingene andre steder i Tysfjorden.
Ragnhild Lien, 2016.

Kilder:
Hassel, Isak Kjerpeset. Tysfjord grds- og slektshistorie. Langåsen. Nettpublikasjon, høstet 2016. Tysfjord kommune.