Medlemsvilkår

Tysfjord ASVO treningssenter er lokalisert på Drag og er et ubetjent treningssenter hvor medlemmene gis adgang med nøkkelkort. Personlig veiledning og oppfølging er i utgangspunktet ikke inkludert i prisen. Det forutsettes at medlemmer enten selv har erfaring / kompetanse når det gjelder trening eller at medlemmet får veiledning av andre når det gjelder trening.

 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre.
 • Medlemmet må være fylt 18 år.
 • Medlemskapet betales forskuddsvis.
 • Prisinformasjon finnes på vår hjemmeside.
 • Medlemskapet gjelder for avtalt bindingstid. Avbrudd i medlemskapet kan i særskilte tilfeller allikevel innvilges dersom det er godtgjort saklig grunn. Avbruddsperioden må være på minimum 1 måned. Søknaden må fremsettes skriftlig.
 • Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdør etter å ha åpnet døra med sin personlige kode.
 • Trening i et ubetjent treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet. Det er mulig å skade seg på treningsapparater ved at man kommer i klem, får muskelstrekk etc. eller ved funksjonsfeil i apparatet. Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk. Det anbefales å trene sammen med andre.
 • All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander eller tap på gjenstander. Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmet eller andres opphold i sentret. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare personlige eiendeler på en hensiktsmessig måte.
 • Barn kan ikke medtas inn på senteret av sikkerhetsmessige årsaker.
 • Det er ikke mulig å oppbevare personlige eiendeler i lokalet.
 • Medlemmet pliktet å benytte rent treningstøy og rene innesko som ikke sverter.
 • Apparatene vil bli rengjort med foreskrevet rengjøringsmiddel hver morgen (ma – fr). Brukeren kan om ønskelig rengjøre apparatet (håndtak og sete) selv før bruk. Sprayflasker med foreskrevet rengjøringsmiddel og papir er tilgjengelig i lokalet. Papir kastes i avfallsdunk etter bruk. Sprayflasker settes tilbake.
 • Åpningstider er oppslått på veggen. Det tas forbehold om endringer i åpningstiden, spesielt i forbindelse med helligdager. Oppdaterte åpningstider er tilgjengelig på vår hjemmeside.
 • Medlemmer plikter å holde orden og rydde på plass utstyr, flasker, etc. etter bruk.
 • Medlemmet plikter å forlate treningssenteret etter oppsatt stengetid.
 • Enhver befatning med dopingsmidler benevnt i IOC’s liste vil medføre livsvarig utestengelse fra Tysfjord ASVO treningssenter.
 • Misbruk eller overtredelse av ovennevnte regler vil medføre advarsel og ved gjentagelse medføre stenging av medlemskap uten refusjon av innbetalt treningsavgift.

Ved feil eller mangler på utstyr eventuelt andre skader/mangler på sentret forplikter medlemmene å gi beskjed, helst ved å notere ned en beskjed i notatbok i lokalet eller ringe ansvarshavende. Telefonnummer er oppslått i lokalet og på vår hjemmeside.

Tysfjord ASVO lásjmudallamguovdásj le Ájluovtan. Lásjmudallamguovdásj ij la dievnastum, ájnat sebrulattja boadáldagáv bessi dåhkkiduvvam tjåvdakårtå baktu. Persåvnålasj bagádallam ja oatsodibme ij la oasse hattes. Vuordeduvvá sebrulattjajn juogu de iesj le máhtudahka / åtsådallama lásjmudallama birra jali viehkev oadtju iehtjádijs lásjmudallama gáktuj.

 • Sebrulasjvuohta le persåvnålasj ja ij máhte iehtjádijda vatteduvvat jalik sirdeduvvat.
 • Sebrulasj viertti binnemusát 18 jage vuoras liehket. 18 jagága máhtti ållessjattuga siegen lásjmudallat sjiehtadusá æjgádisá ja viddnudagá milta.
 • Viertti sebrulasjvuodav mákset åvddåmákson. Diedojt hattij birra gávna mijá næhttabielen.
 • Sebrulasjvuohta sjiehtadum tjadnamájgen doajmmá. Sierra dilij aktijvuodan soajttá sebrulasjvuohta huoman hiejteduvvat jus almma sivva vatteduvvá. Sebrulasjvuohta viertti de hiejteduvvat binnusit avtav mánov. Åhtsåmus viertti tjálalattjat buvteduvvat.
 • Sebrulasj ij oadtjo iehtjádijt sisi luojttet maŋŋela gå la uvsav rahpam ietjas kårtåjn.
 • Lásjmudallam lásjmudallamguovdátjin mij ij la dievnastum gájbbet várrogisvuodav sebrulattjas. Le álkke lásjmudallamapparáhtaj aktijvuodan vaháguvvat, duola dagu soajttá basstasit, oadtjot diehkkogæsádagáv, jnv. Muhttijn soajttá aj vihke liehket apparáhtajn. Buorre le iehtjádij siegen lásjmudallat.
 • Lásjmudallam ietjat háldo duogen dahpaduvvá. Sebrulattjan le iesj åvdåsvásstádus váj le dakkir rubbmelasj ja psyhkalasj dilen gånnå ávkev oadtju dåjmajs ma fáladuvvi. Sebrulasj dåhkkit lásjmudallamguovdátjin ij la åvdåsvásstádus vahágahttemij mij soajttá dahpaduvvat persåvnå jali diŋgaj gáktuj. Ij la ga åvdåsvásstádus diŋgaj massema hárráj. Dát berustahtek jus vahágahttem jali massem dáhpaduvvá madin jali danen gå sebrulasj iesj jali iehtjáda guovdátjin li. Sebrulattjan le iesj vælggogisvuohta bærrájgæhttjat lásjmudallamrustiga doajmmi åvddål gå dajt adnuj válldá. Sebrulattjan le aj vælggogisvuohta vuorkudit ietjas persåvnålasj åmijt.
 • Máná e besa sisi oaggásvuodasiváj diehti.
 • Ij la vejulasj persåvnålasj åmijt huodnahin vuorkudit
 • Sebrulasj viertti adnet sihke rájnas lásjmudallambiktasijt ja sinnaskuovajt ma e guolbev tjáhpuda.
 • Apparáhta rájnniduvvi riekta bassamsåhpujn juohkka idedijt (man-bierj). Addne máhttá duodden jus sihtá apparáhtajt (nadáv ja sehtav) iesj rájnnit åvddål dajt addnuj válldá. Spráddjabåhtåla riekta bassamsåhpujn ja páhppárav huodnahin gávnná. Páhper maŋŋela ruhtselihttáj håjggåduvvá ja spráddjabåhtåla sadjásis biejaduvvá.
 • Rahpamájgijt siejnen gávna. Dá ájge soajttá rievdaduvvat, ja sierraláhkáj basij aktijvuodaj. Ådåsmahtedum rahpamájgijt gávna mijá næhttabielijn.
 • Sebrulasj viertti rádjánis liehket ja bærrájgæhttjat vaj rádjá rustigijt, båhtålijt, jnv., maŋŋela gå la dajt adnám.
 • Sebrulasj viertti lásjmudallamguovdátjav guodet gå stæggan.
 • Jus sebrulattjan la juokkirak aktijvuohta dopingsælgaj ma IOC listan nammaduvvi ålgoduvvá Tysfjord ASVO lásjmudallamguovdátjis iellemájgev ålgus.
 • Jus dá nammadum njuolgadusá e tjuovoduvá vuostak várrodusáv oadtjo ja jus moaddi dahpaduvvá de sebrulasjvuohta hiejteduvvá ja ij oadtjo biednigijt ruoptus.
 • Sebrulasj vierttij diededit jus rustigijn li vige jali jus juojddá vájllu. Vierttij aj diededit ietjá vahágahttemij/vigij birra guovdátjin. Tjálesta diedon girjátjin mij la huodnahin jali riŋŋgu vásstediddjev. Telefonnummarav gávna huodnahin jali mijá næhttabielen.

Her finner du medlemskontrakt: medlemskontrakt no-sa signeres kun av medlem (kan skrives ut)