Rettighetsdokument

RETTIGHETSDOKUMENT

Rettigheter og plikter for tiltaksdeltakere/andre deltakere i Tysfjord ASVO AS

Tysfjord ASVO har fastsatt en rekke rettigheter vi finner viktige, basert på overbevisningen om at hver person er et selvstendig individ, og at samfunnet skal respektere dette og den enkeltes grunnleggende rettigheter:

Tysfjord ASVO forplikter seg til å motarbeide all diskriminering og forskjellsbehandling på bakgrunn av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion, politisk overbevisning eller seksuell legning.

Rettigheter for VTA deltagere:

 • Deltakere i VTA er ansatte ved Tysfjord ASVO, og har i tillegg til en uføreytelse fra NAV, også krav på bonuslønn for hver arbeidet time fra bedriften.
 • VTA-deltakere er ansatt på ordinære arbeidsbetingelser, og har krav på alle rettigheter etter arbeidsmiljøloven og ferieloven som gjelder arbeidstakere i ordinært arbeidsliv.
  (jfr. NAV: Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter)

Unntak gjelder sykepenger, siden tiltaksdeltaker beholder sin uføreytelse i hele sykdomsperioden og kun begrenses til bonuslønn for hver arbeidstime.

 • Rett til ferie, Tysfjord ASVO er ikke en IA bedrift. Det praktiseres 5 ukers ferie for alle, hvor arbeidstaker har krav på at minst 3 av ukene kan avvikles i sommerhalvåret (mai – september). Tysfjord ASVO søker å legge til rette for at alle skal få avvikle 4 uker fellesferie i juli/august. Bestemmer dette årlig innen utgangen av mai.

Rettigheter for andre deltagere:

 • Krav på skriftlig deltakeravtale, samt vanlige betinger med hensyn til oppsigelse og arbeidsforhold i henhold til lover og regler som regulerer arbeidslivet.
 • Krav på en individuell handlingsplan, passende arbeidsoppgaver, tilstrekkelig opplæring og oppfølging av arbeidsledere.
 • Krav på at alle veiledere, arbeidsledere og øvrige personale ved Tysfjord ASVO holder sin taushetsplikt om personlige forhold, og alt skriftlig materiale om den enkelte skal oppbevares nedlåst i personalmappen.
 • Rett til innsyn i alle personlige opplysninger som bedriften lagrer.
 • Retten til personvern med hensyn til medisinske og personlige opplysninger, adgang til egne opplysninger samt informasjon om på hvilket grunnlag persondata deles med andre.
 • Rett til å ha en personlig representant for å ivareta egne interesser der hvor det er nødvendig.

Rettigheter for alle deltagere:

 • Rett til individuell behandling uansett funksjonsnivå.
 • Rett til å bli møtt med respekt og aksept for sine kulturelle og religiøse behov.
 • Rett til at fysiske og følelsesmessige behov aksepteres og respekteres.
 • Retten til at bli informert om endring i prosedyrer og rutiner ved bedriften.
 • Rett til å uttrykke sine meninger og bli hørt.
 • Retten til at få fri og klar adgang til klageprosedyrer.
 • Retten til bistand hvis det er nødvendig, samt tilgjengelighet på informasjon om samfunnets ressurser innen medisinske, sosiale, kommunale, fritidsaktiviteter og andre tjenester.
 • Rett til medvirkning og medbestemmelse i planleggingen av den bistand deltaker mottar.
 • Rett til medvirkning og medbestemmelse i den daglige arbeidssituasjon.
 • Rett veiledning i forbindelse med forståelsen av sine rettigheter.
 • Rett til vern mot mobbing, trakassering og utnytting både fysisk og økonomisk.
 • Rett til vern mot skade i arbeidssituasjon.
 • Rett på tilgang på nødvendig og påkrevd verneutstyr.
 • Rett til å bruke treningssenteret, basseng, badstu, steamdusj og sol.

Plikter for deltagere i alle tiltak:

 • Alle medarbeidere har plikt til å følge bedriftens arbeidsreglement.
 • Alle medarbeidere har plikt til å opptre i henhold til bedriftens yrkesetiske retningslinjer og etikk-plakat.
 • Alle medarbeidere har plikt til å følge den avtalte arbeidsplan, og møte til jobb/tiltak til avtalt tid.
 • Alle medarbeidere har plikt til å tilsnakke og behandle andre med høflighet og respekt, slik man ønsker å bli snakket til og behandlet selv.
 • Alle medarbeidere har plikt til å være opplagt og velstelt når man møter til jobb/tiltak.
 • Alle medarbeidere har plikt til å utføre de oppdrag og følge de anvisninger som blir gitt av sin overordnede.
 • Alle medarbeidere har plikt til å følge de anvisninger og regler som gjelder på de forskjellige arbeidsplassene.
 • Alle medarbeidere har plikt til å bruke påbudt og nødvendig verneutstyr.
 • Alle medarbeidere plikter på beste måte å ta vare på det utstyr og de midler som blir betrodd vedkommende.
 • Alle medarbeidere har plikt til å melde fra hvis det oppstår, eller man ser at det har oppstått skade på kjøretøy eller annet utstyr som tilhører bedriften.
 • Alle medarbeidere har plikt til å melde fra hvis man ser det foregår mobbing, trakassering eller annen utilbørlig og klandreverdig oppførsel ved bedriften.
 • Alle medarbeidere har plikt til å følge Norsk lov og regler som gjelder i arbeidslivet.
 • Alle medarbeidere har plikt til å være edru og rusfri i arbeidstiden.
 • Alle medarbeidere har plikt til å bidra til å skape et trygt og godt arbeidsmiljø for seg selv og andre ansatte ved å følge sine plikter.

Disse rettighetene og plikter gjelder uinnskrenket uten hensyn til alder, funksjonshemming, etiske bakgrunn, politiske holdning, nasjonalitet, religiøs overbevisning, kjønn eller seksuell legning.