Våre politikker

Tysfjord ASVO sine politikker:

Kvalitetspolitikk

Kvalitetsmålene er etablert med utgangspunkt i Tysfjord ASVO sine overordnede mål / strategiske fokusområder og omfanget av Tysfjord ASVO sin organisasjon og det aktuelle styringssystemet: Leveranse av tjenester til det offentlige og private marked innen arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging.

 1. Tysfjord ASVO skal tilby gode tjenester/produkter for våre arbeidstakere/tiltaksdeltakere, samarbeidspartnere og kunder:
  • Tilrettelagt, reelt og meningsfullt arbeid for våre tiltaksdeltakere (brukere)
  • Tysfjord ASVO tilfredsstille de krav som stilles i tiltakenes kravspesifikasjon og i samarbeidsavtalen med NAV.
 1. Levere tilfredsstillende produkter for våre kunder, til avtalt tid.
 2. Tysfjord ASVO skal sikre kompetente medarbeidere
 3. Tysfjord ASVO skal  være et naturlig valg for våre kunder og samarbeidspartnere.
 4. Tysfjord ASVO skal jevnlig evaluere vårt arbeid, produkter og tjenester for å oppnå kontinuerlig forbedring.
 5. Tysfjord ASVO skal rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og reglement.

Produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester i henhold til styringssystemkravene NS-EN ISO 9001:2015

 

Rekrutteringspolitikk

Tysfjord ASVO ønsker å ansette den som er best egnet og kvalifisert til enhver stilling. Rekruttering gjøres på bakgrunn av formell kompetanse og praksis, samt personlig egnethet.

 1. januar 2006 ble Tysfjord kommune innlemmet i Sametingets språkforvaltningsområde og norsk og lulesamisk språk ble likestilt. Tysfjord ASVO anser det som en fordel at våre ansatte har samisk kulturforståelse og/eller språk kompetanse.

 

Politikk for likestilling og ikke-diskriminering

Tysfjord ASVO forplikter seg til å motarbeide all diskriminering og forskjellsbehandling på bakgrunn av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion, politisk overbevisning eller seksuell legning. Det søkes å rekruttere ordnært ansatte og styremedlemmer av begge kjønn slik at fordelingen mellom kjønnene blir så lik som mulig, og fremmer likestilling. (ref. lov om likestilling mellom kjønnene)

 

Politikk for å involvere ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten.

Ansatte i Tysfjord ASVO skal medvirke ved utforming, gjennomføring og evaluering av virksomhetens tjenester, system og rutiner. Ansatte skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.

 

Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte og frivillige

Tysfjord ASVO innordner seg de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler som gjelder for arbeidslivet. Alle våre avgjørelser og handlinger gjøres i tråd med dette.

Alle ansatte i Tysfjord ASVO skal behandles med respekt og få anerkjennelse for den jobben man gjør. Kompetanse, praksis og personlig egnethet legges til grunn for individuell lønnsfastsettelse. Bedriften har ei innskuddsbasert pensjonsordning. Alle ansatte har lovpålagt yrkesskade forsikring.

 

Politikk for å hindre fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av bruker

Tysfjord ASVO har fokus på mulig risiko for fysisk, psykisk og økonomisk utnytting av tiltaksdeltakere, herunder også hvilke situasjoner som kan være sårbare for utnytting. Tysfjord ASVO har rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen for å forebygge.

 

Politikk for å sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell

Alle ansatte skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, ut i fra gjeldende underskrevet taushetserklæring, og til enhver tid gjeldene lover og regler.

Den enkelte behandler også informasjon fra/om bedriften som konfidensiell der en forstår at videreformidling til utenforstående kan skade bedriften.

 

Politikk for aktiv brukermedvirkning

Tysfjord ASVO bruker tilpasset arbeid -og opplæring som metode for at deltakerne i størst mulig grad kan mobilisere egne krefter når de skal bedre sin situasjon. Deltakerne sikres innflytelse på tjenestens kvalitet og omfang gjennom utarbeidelse av handlingsplan og evalueringer underveis i tiltaksperioden, samt brukerundersøkelser.

Tysfjord ASVO sine politikker skal gjennomgås og revideres årlig i forbindelse med strategiarbeid.