Vårt nærområde / Mijá lahkabirás

I tilrettelagt arbeid er brukermedvirkning og emopwerment eller egenkraftmobilisering viktig. Egenkraftmobilisering handler om å mobilisere og styrke egne krefter, og kanskje nøytralisere følelsen av avmakt. Kunnskap om eget lokalområde og historie styrker den enkeltes identitet og kan være et viktig bidrag i prosessen med egenkraftmobilisering. Vi har etablert flere årlige arrangementer, samt miniseminarer og workshop. I vårt lokale har vi har vi flere utstillinger og vi bruker prosjekter som arbeidsform for å videreutvikle vårt tilbud.

Arrangementer:

Andre: