Vedtekter / Njuolgadusá

Organisasjonsnummer 967041610
Vedtekter av 22.06.2023


1. Selskapets navn er: TYSFJORD ARBEIDSSAMVIRKE AS

 

2. Selskapets formål er å drive arbeidstrening, praktisk opplæring, produksjon og tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til a nyttegjøre seg det ordinære arbeidsmarkedet.
Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings‑ og utviklingsprosess hos den enkelte slik at arbeids­takeren i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid på det normale arbeidsmarked. For de svakest fungerende må selskapet tilstrebe seg å gi varig vernet arbeid og aktivitetstilbud.
Det er et overordnet mal at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (helse og sosialetaten, arbeidskontor, trygdekontor og eventuelle andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig i lokalmiljøet.

 

3. Selskapets forretningskontor er 8270 Drag.

 

4. Aksjekapitalen skal være, kr. 100.000, Fordelt på 20 aksjer å kr. 5000. Hver aksje har 1 stemme i generalforsamling.

 

5. Ved eventuelt salg av aksjer skal de øvrige aksjonærene ha forkjøpsrett. Den/de som måtte ønske å selge sine aksjer skal skriftlig meddele dette med opplysninger om kjøpetilbud til styrets formann, som med rekommandert brev setter de øvrige aksjonærene en frist på 14 dager til å meddele om de vil gjøre forkjøpsretten gjeldende. For at forkjøpsretten skal kunne gjøres gjeldende må kjøpesummen erlegges eller deponeres innen 4 uker.
Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjenning.

 

6. Selskapets styre består av 5 medlemmer, med 2 vara i rekkefølge. Styret velges for 2 år om gangen, dog slik at halvparten av styremedlemmene og varamedlemmene er på valg hvert år ‑ første gang etter loddtrekning.
Styrets leder og nestleder velges av generalforsam­lingen for hvert år.
Daglig leder er sekretær for styret. Styrets leder og daglig leder hver for seg står for tegning av selskapet.

 

7. Innkallelse til styret skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Det er styrets leder som foretar innkallelsen. Samtidig sendes melding om hvilke saker som skal behandles.

 

8. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelsen skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen eller senest 14 dager før møtet sendes dagsorden og saksdokumenter. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være innsendt til styret senest 4 uker før generalforsamlingen holdes.
Det påhviler den ordinære generalforsamling:
1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse.
2. Å treffe beslutning om anvendelse av eventuelt overskudd eller dekning av underskudd.
3. Valg av styre.
4. Valg av revisor og godkjenning av revisors godt­gjørelse.
5. Forøvrig behandle og avgjøre de saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

 
9. I generalforsamlingen avgjøres alle spørsmål ved alminnelig stemmeflertall hvor ikke annet er bestemt i aksjeloven.
 
 

10. Overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode. Det skal ikke utbetales utbytte.

 

11. Hvor ikke annet er bestemt i disse vedtekter gjelder aksjelovens bestemmelser.