Vekstmodellen

Arbeid – og opplæringstilbud skal gi brukerne (tiltaksdeltakerne) muligheter til å utvikle seg positivt i samhandling med andre. Bedriften legger til grunn av brukeren skal ha utfordrende arbeidsoppgaver tilpasset sine ferdigheter (individuell tilrettelegging).

X-aksen representerer brukerens ferdigheter og Y-aksen representerer utfordringer i arbeidsoppgaver.

I vekstsonen får man utfordringer tilpasset sine ferdigheter. De gode prestasjonene (stjerne) kommer som et resultat av at man klarer å fremme det beste i hver enkelt.Ansatte skal gjennom sin attføringsjobb sørge for at hver enkelt bruker er i «vekstsonen», og blir der.Dette krever stor fleksibilitet i hvordan man tilrettelegger for arbeid – og opplæring, samt motiverte og engasjerte ansatte (ledere).Vekstmodellen er teoretisk forankret hos Csikzentmihalyi (Csikszentmihalyi, 1997).