Visjon / Visjåvnnå

Gjennom arbeid og læring utvikler vi oss positivt i lag
Bargo ja åhpadime baktu åvddanahttep miellusit aktan


Gjennom vår visjon formidler vi det vi ønsker å oppnå.

Bedriften har i sin visjon tatt mål av seg å være en lærende organisasjon. Den lærende organisasjon er en ide som bygger på summen av organisasjonsmedlemmenes individuelle bevissthet utgjør organisasjonens kollektive bevissthet.  Når organisasjonen handler som en enhet på grunnlag av den kunnskapen som er tilegnet handler det om organisatorisk læring (Jacobsen & Thorsvik, 1997).

Læring forutsetter at kunnskap formidles, det kan skje på fire ulike måter:

    1. Fra taus til taus kunnskap (observasjon og etterligning)
    2. Fra eksplisitt til eksplisitt kunnskap (systematisere tilgjengelig kunnskap)
    3. Fra taus til eksplisitt kunnskap (at man klarer å skrive ned det man faktisk gjør)
    4. Fra eksplisitt til taus kunnskap (finner sin måte å gjøre det på)

De to første formene for læring finner man vanligvis i alle organisasjoner, men det beste er å få til en læringsspiral der taus og eksplisitt kunnskap forsterker hverandre. At man klarer å artikulere taus kunnskap og lage systemer som gjør at eksplisitt kunnskap integreres i den ansattes tause kunnskap. (Jacobsen & Thorsvik, 1997).

Referanse: Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1997). Hvordan organisasjoner fungerer. 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.